DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP –WB8

Khoản vay số 5749.VN

PHẦN I.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

 1. Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

Tên tiếng Anh: Dam Rehabilitation and Safety Improvement Project

 2. Phạm vi dự án: Thực hiện tại 12 huyện gồm MDrắk, Ea Kar, Krông Pắc, Ea H’Leo, Krông Búk, Krông Năng, Cư M’Gar, Cư Kưin, Lắk,Krông Ana, Krông Bông và thị xã Buôn Hồ,

 3. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án

Mục tiêu tổng thể:

Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du.   

Nhiệm vụ của dự án:

Cải thiện an toàn đập và khôi phục các công năng thiết kế của đập thông qua sửa chữa, nâng cấp, trang bị các thiết bị quan trắc, lập kế hoạch vận hành - bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn đập ở cấp Quốc gia thông qua tăng cường thể chế về an toàn đập bao gồm cả việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn, nâng cao năng lực và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan.

Nâng cao năng lực quản lý, giám sát ở cấp tỉnh, lưu vực và cơ chế phối hợp vận hành hồ chứa thông qua cải thiện năng lực dự báo, đào tạo nâng cao năng lực và truyền thông.Hỗ trợ quản lý, thực hiện dự án và nâng cao năng lực quản lý dự án.

4. Thời gian thực hiện dự án: 7 năm (2016 – 2022)

5. Nội dung thực hiện dự án gồm 3 hợp phần:

                      Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

                      Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập

                      Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án

6. Vốn đầu tư dự án

Tổng vốn đầu tư là 443 triệu USD,

Trong đó:        Vốn vay là 415 triệu USD

                      Vốn đối ứng và 28 triệu USD.

Phân bổ vốn theo Hợp phần:

                      Hợp phần 1: 412 triệu USD.

                      Hợp phần 2: 20 triệu USD.

                      Hợp phần 3:  11 triệu USD.