Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống Cây trồng Vật nuôi.

I.  Chức năng

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong công tác phát triển giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý, hướng dẫn của Cục Nông nghiệp, Cục Lâm nghiệp và Cục Chăn nuôi về nghiệp vụ chuyên môn.

II.Nhiệm vụ:

1.Tiếp nhận các chương trình Quốc gia về giống cây trồng vật nuôi từ Bộ NN&PTNT, các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới từ các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học trong nước và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp.

2. Tổ chức giữ giống gốc, giống đầu dòng. Sản xuất giống bố, mẹ, giống nguyên chủng, giống xác nhận.

3. Tổ chức thực hiện công tác khảo, kiểm nghiệm, khu vực hóa và sản xuất thử đối với các loại giống mới trước khi đưa vào sản xuất đại trà.

4. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về giống cây trồng vật nuôi nhằm tạo ra giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện.

5. Tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, dịch vụ cung ứng giống cây trồng vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh.

6. Thực hiện các Dự án về giống cây trồng vật nuôi của TW, địa phương và các tổ chức Quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức – Lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp cảu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.